تحقيقات، مقالات،کنفرانس ها،کتاب ها

کتاب ها


در حال بروزرساني...

تحقيقات، مقالات،کنفرانس ها

faculty paper
• مقاله : تأثير تمرين هاي استقامتي بر اختلالات خلقي دانش آموزان پسر شهر ياسوج. مجله علمي پژوهشي ارمغان دانش ، ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، دوره ?? ، شماره ?، آذر و دي ????
• مقاله " تغييرات سلامت عمومي بيماران با سکته قلبي،مجله تحقيقات دانشگاه علوم پزشکي زاهدان،سال 1390 دوره 13 شماره 9
• مقاله " بررسي کميت و کيفيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پزشکي مقطع باليني دانشگاه علوم پزشکي". مجله دانشگاه علوم پزشکي جهرم،سال 1390 دوره 10 شماره 2

• مقاله "تاثير درمان شناختي رفتاري بر ميزان استرس پرستاران شاغل در بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج" مجله ارمغان دانش سال 1388 دوره 14 شماره 4
• مقاله " مقايسه سلامت عمومي، عزت نفس و حمايتهاي اجتماعي در بيماران خودسوز و غير خودسوز بستري در بيمارستان سوانح و سوختگي گناوه" مجله ارمغان دانش سال 1385 دوره 11 شماره 1
• انجام طرح تحقيقاتي: بررسي عوامل مرتبط با زايمان زودرس در شهر ياسوج
• همکاري در طرح تحقيقاتي" عوامل مرتبط با سکته قلبي
• سخنراني در سمينار ملي عفاف و حجاب با عنوان روانشناسي حجاب
• پذيرش مقاله به صورت سخنراني در سمينار ملي قران و تکامل جنين
• پذيرش مقاله به صورت سخنراني علمي در ارتباط با "حافظ و روانشناسي مثبت نگر" درسمينار بين المللي حافظ شناسي در شهر حيدراباد هند
• پذيرش مقاله بصورت پوستر" بررسي اپيدميولوژي خودسوزي در استان بوشهر" در سمينار بين المللي اصفهان
• پذيرش مقاله بصورت پوستر" ارتباط بهداشت رواني و رضايت شغلي" در سمينار ملي سبک زندگي سلامت